Mirza Tarım

KVKK

Bu Bildirim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca, gerçek kişileri (“Veri Sahibi”) toplama, işleme, MİRZA TARIM veri denetleyicisi olarak görev yapar.

 • Veri Sorumlusu MİRZA TARIM

  • Adres: Merkez : Pınarlı Mah. Atatürk Bulvarı No: 175 Aksu / ANTALYA

 • MERSİS No:

 • Ticaret Sicil No:

 • Telefon: 0532 221 09 04

 • Web sitesi:https://www.mirzatarim.com/

 • Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen MİRZA TARIM https://www.mirzatarim.com/ web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhasına İlişkin Politika” (“Politika”).

1. Kişisel Verilerinizi neden işliyoruz?

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebiliriz:

 • Sözleşmelerin müzakeresi, sonuçlandırılması ve ifası,

 • Ürün ve hizmet sağlamak,

 • Mevcut ürün ve hizmetlerin taleplere göre özelleştirilmesi; Mevcut ürün ve hizmetlerin müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi ve iyileştirilmesi,

 • Mevcut ürün ve hizmetlere özel olarak sistemlere kullanıcı kaydı,

 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması; aramaların sayısını ve içeriğini takip etmek,

 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların reklamını yapmak; Satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek,

 • Pazar araştırması yapmak,

 • Ürün kullanım istatistikleri ve analizlerinin üretilmesi,

 • Ürün ve hizmet bedellerinin ödenmesi ve tahsili; ödeme tahsilat yönteminin seçimi,

 • İletişim/iletişim,

 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, bayiler ve hizmet sağlayıcı firmalar ile ticari ilişkilerin sürdürülmesi,

 • İşbirliği çerçevesinde raporlama amaçları,

 • Bayiler tarafından iletilen iş ortağı başvurularının değerlendirilmesi,

 • Şirketin iş stratejilerini ve planlarını geliştirmek,

 • MİRZA TARIM memnuniyet anketleri için,

 • Partner web siteleri ve kuruluşlardan yapılan alışverişlerde indirimler sunan,

 • MİRZA TARIM tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcıların kayıtlarının tutulması, sertifika/katılım belgelerinin hazırlanması, ödül/hediye alanların belirlenmesi ve ödül/hediyelerin verilmesi,

 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere uygun yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

 • Yatırımcı ilişkilerini sürdürmek,

 • Şirketin tamamen veya kısmen birleşmesi, bölünmesi, devri halinde; bu yasal prosedürden doğan sonuçların icrası,

 • Sosyal medya platformlarında MİRZA TARIM çalışanlarının, Gerçek Kişi Bayilerin/Müşterilerin, Bayi/Müşterilerle İlgili Kişilerin tanıtılması,

 • İş görüşmelerinin yapılması, iş başvurularının değerlendirilmesi,

 • İş ilişkilerinin/sözleşmelerinin kurulması, sürdürülmesi ve akdedilmesi,

 • MİRZA TARIM performanslarını ve faaliyetlerini değerlendirerek iş sözleşmelerinden doğan birincil ve ikincil haklardan yararlanma,

 • Çalışanlar için kullanıcı hesaplarının oluşturulması, şirket kimlik kartlarının ve yemek kartlarının dağıtılması,

 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonu, şirket havuz araçlarının takibi,

 • Şirket adına bir organizasyona katılması durumunda çalışanların katılım kayıtlarının oluşturulması,

 • Çalışanların eğitimlere katılımlarının ve alınan sertifikaların kayıtlarının oluşturulması,

 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve takibi,

 • Şirketin iç ve çevre güvenliğinin ve Web Sitesi ve Uygulamaların güvenliğinin sağlanması,

 • Web sitesi kullanımının analizi,

 • Kişisel veri envanteri oluşturma,

 • Kişisel Verilerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere her türlü soru, istek, öneri, şikayet, başvuruları yazılı veya sözlü ya da elektronik ortamda değerlendirmek ve yanıtlamak.

2. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel Verileriniz, yukarıda 1 inci maddede belirtilen amaçlar kapsamında ve Kişisel Verilere ilişkin olarak Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan emredici hükümlere uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • Denetim Firmaları

 • müşteriler

 • İşbirliği Yapan Firmalar

 • danışmanlar

 • Adli Makamlar ve Kamu Makamları

 • MİRZA TARIM

 • Bayiler

 • Hizmet Veren Firmalar

 • Hissedarlar

 • Tedarikçiler

 • Teknopark İşletmeciliği (Yönetici Şirket)

 • Bankalar ve Finansal Kurumlar

 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu, Borsa İstanbul A.Ş., Depo Kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Kişisel Verilerinizi Politika, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki hükümlere uygun olarak yazılı, sözlü, elektronik araçlar, video/ses kaydı veya sizinle birebir görüşerek toplayabilir ve işleyebiliriz.

Kişisel Veri Toplama sürecimiz; i) İnternet sitesi, mobil uygulamalar, e-posta, dijital ortamlar veya işe alım portalları dahil üçüncü kişilere ait yazılımlar; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web sitesi çerezleri, kartvizitler, telefon vb; veya iii) Veri Sahipleri ile yüz yüze görüşmeler.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun'un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak Şirketimize başvurma hakkına sahip olduğunuz ve;

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bu verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Varsa eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesini isteme ve bu işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen, Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren her türlü sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, transfer edildi,

 • Kişisel Verilerinizin münhasıran sizin için olumsuz bir sonuca yol açacak şekilde otomatik yöntemlerle analiz edilmesine itiraz etme,

 • Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinden doğan zararın tazminini talep etme.

Ancak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 28/2 maddesi hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde tazminat talep hakkı hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

 • Bir suç eyleminin veya suç soruşturmasının önlenmesi için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda.

 • Veri Sahibinin kendisi tarafından kamuya açıklanan Kişisel Verilerin işlenmesi.

 • Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla görevlendirilen ve yetkilendirilen kamu kurumu niteliğindeki meslek birlikleri tarafından yürütülen denetim veya düzenleyici görevler ile disiplin soruşturması veya kovuşturması için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde.

 • Bütçe, vergi ile ilgili ve mali konularda Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda.

Bu bağlantıya tıklayarak mevcut başvuru formunu doldurup imzalayarak ve orijinal formu Pınarlı Mah. Atatürk Bulvarı No: 175 Aksu/ANTALYA adresine göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

” noter kanalıyla veya kendiniz teslim ederek veya vekiliniz aracılığıyla aynı adrese teslim ettirerek.

Kimliğinizi doğrulayan belgeleri, varsa talebinizi destekleyen belgeleri ve bu hakkı vekaleten kullanmak istiyorsanız, özel yetki içeren vekaletname suretini form ile birlikte ibraz etmeniz zorunludur.

Form ile iletilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret alınabilir.

Başvuru sırasında; Eksik veya yanlış bilgi paylaşımı, talebin açık bir şekilde ifade edilememesi, destekleyici belgelerin eksik veya yanlış ibraz edilmesi, vekaleten yapılacak başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi durumunda, taleplerinizi karşılamada zorluklarla karşılaşabiliriz ve bu durum Soruşturma sürecindeki gecikmelerde. Bu nedenle, haklarınızı kullanırken yukarıdakilere uymanız önemlidir. Bu gibi durumlarda oluşabilecek gecikmelerden firmamız sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı ve kötü niyetli uygulamalara karşı şirketimizin tüm yasal hakları saklıdır.